STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „Spolek MLEJN"

Čl.1 Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Spolek MLEJN (dále jen spolek)

Sídlo: Nádražní 3136/138A, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

Čl. II Právní postavení spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.Spolek se řídí ustanoveními zákona č.83/1990 Sb, včetně změn dle zákonů 300/1990 Sb, 513/1991 Sb, a 68/1993 Sb.

Čl.III Cíl činnosti spolku

Provozovat a zvelebovat Galerii Mlejn a Ateliér Mlejn

Propagovat cíl spolku: Kumšt je věčný a nezná hranic

Organizovat osvětovou činnost směřující k prezentaci umění (kumštu) ve všech jeho aspektech.

Apelovat a cílevědomě působit na okolí a to zejména na mladou generaci, tak aby se kultura a umění staly součásti jejich života.

Realizovat přípravu, publikování a zajišťování kulturních akcí spolku vyplývajících z cíle spolku.

Umožnit sdružování a setkávání osob za účelem výměny zkušeností, konsultací, získávání a doplňování vzdělání především v uměleckých oborech..

Spolupracovat s ostatními občanskými iniciativami.

Čl. IV Členství

Spolek musí mít alespoň pět členů.Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku Členství ve spolku je dobrovolné.O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané radou spolku.

Zánik členství:

A/ vystoupením člena písemným oznámením

B/ úmrtím člena

C/ u právnické osoby jejím zrušením

D/ zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

E/ zánikem spolku

Čl. V Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

A/ podílet se na činnosti spolku

B/ volit do orgánů spolku

C/ být volen do orgánů spolku

D/ obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

E/ presentovat bezplatně svá díla prostřednictvím galerie a ateliéru MLEJN

Člen má povinnost zejména :

A/ dodržovat stanovy spolku

B/ aktivně se podílet na plnění cílů spolku

C/svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

D/ pomáhat ostatním členům spolku

E/ přispívat minimálně 1 x ročně na činnost spolku dobrovolným příspěvkem ve formě práce, věnováním vytvořeného díla respektive finanční hotovostí.

Čl. VI Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

A/valná hromada

B/ rada spolku

C/ revizor

Za výkon práce v orgánech spolku nepřísluší žádnému členu spolku odměna.

Čl. VII Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Rada spolku svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku

Valná hromada zejména :

A/ rozhoduje o změnách stanov spolku

B/ schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření

C/ volí na dobu dvou let radu spolku a revizora spolku

D/rozhoduje o zrušení členství

E/ rozhoduje o zrušení spolku

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů spolků je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII Rada spolku

Rada spolku je výkonným orgánem spolku, která za svou činnost odpovídá valné hromadě Rada spolku má nejméně tři členy Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady Radu spolku svolává 1. radní, v jeho nepřítomnosti tajemník, rada spolku jedná nejméně 6 x ročně. Z jednání rady spolku se pořizuje záznam z průběhu jednání.

Rada spolku zejména:

A/ volí ze svých členů 1. radního spolku, tajemníka spolku a další radní, z nichž některý musí vykonávat funkci písaře spolku, volební období 1. radního, tajemníka a ostatních radních je dvouleté

B/koordinuje činnost spolku

C/svolává valnou hromadu

D/ zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

E/ rozhoduje o přijetí za člena spolku

F/ 1. radní a tajemník spolku zastupují spolek navenek a jednají samostatně jeho jménem. V případě podepisování za spolek, připojí každý za své jméno funkci. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada spolku.

Čl. IX Revizor

Revizora volí valná hromada na návrh rady spolku. Funkční období revizora je tříleté. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje radu spolku na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti

Čl.X Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

A/ dary a příspěvky fyzických a právnických osob

B/ příjmy z výnosu majetku spolku

C/ příjmy z činností při naplňování cílů spolku

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. Pokud rada spolku není schopna vést účetnictví spolku, je povinna zajistit vedení řádného účetnictví prostřednictvím třetí osoby. O případné odměně třetí osoby za vedení účetnictví rozhoduje valná hromada.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Při hospodaření se uplatňují principy účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví.

Čl. XI Zánik spolku

Spolek zaniká : dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

Rozhodnutím Ministerstva vnitra

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku, Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Ostravě dne 4.4.2001