obchodní podmínky
Moravské hypoteční agentury, spol. s r.o.

I. Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží (výtvarných děl)ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách virtuální galerie eMlejn. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.
II. Objednávka, uzavření smlouvy
1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
2. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky popřípadě zaplacením zálohy za objednané zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III.Dodací podmínky, termíny
1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním, předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.
2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba dodávky činí 5-10 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky). Doba pro dodání zboží může ve výjimečných případech být delší, maximálně však 7 týdnů od objednávky. Tato lhůta se týká zboží, které není na skladě a je nutné ho dopravit od dodavatele - autora, (výtvarné dílo určené k prodeji může být na př. umístěno na výstavě)zboží. O této skutečnosti bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ve výše uvedené maximální době, je kupující oprávněn od smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit.
V případě špatně zadané adresy zákazníkem a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.

IV. Platební podmínky, slevy
1. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky, či převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.
V. Ochrana osobních údajů
1. Prodávající zaručuje, že osobní data poskytnutá kupujícím, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na virtuálním obchodním místě.
2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od kupujícího, prodávající provede vymazání osobních dat kupujícího z internetového obchodního místa.
3. Kupující se v systému virtuálního obchodního místa identifikuje pomocí přihlašovacího jména a hesla formou registrace do systému. Přihlašovací jméno a heslo je kupující povinen uchovávat v tajnosti tak, aby nedošlo k jeho zneužití. V případě zapomenutí přihlašovacího hesla, systém virtuálního obchodního místa po třetím neúspěšném přihlášení nabídne zaslání původního hesla e-mailem na adresu, kterou kupující zadal při své první registraci.

VI. Reklamace, vrácení zboží
1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky.
Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 15 pracovních dnů.
2. Zboží je možné bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o vynaložené opravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující poruší ochranný obal zboží, nebo jiným způsobem poškodí zboží.
3. V případě poškození přepravního balení při přebírání objednávku nepřebírejte a ihned nás informujte o této skutečnosti.
4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží (výtvarné dílo) bez vědomí prodávajícího bylo autorem prodáno nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení (obvykle náhradní zboží nebo finanční vyrovnání) - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.
5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
6. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího e-mailem na adresu virtuální galerie galeriemlejn@gmail.com ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží.
7. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
8. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení reklamace.

VII. Dopravní podmínky
1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo jiné zásilkové služby. Všechny ceny jsou konečné a obsahují již poštovné a balnéa a jsou uvedeny na objednávce zboží. Doba dodání je max. do dvou dnů od expedice.
2.Zásilka je dopravena přímo na vaší adresu v době od 8:00 do 16:00, v případě nepřítomnosti pak dostáváte oznámení o doručení a můžete si domluvit čas a datum převzetí.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese

   

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn