Pravidla vystavování
ve virtuální galerii eMlejn

I. Obecná ustanovení
Tyto pravidla platí pro zájemce, kteří chtějí vystavovat na internetových stránkách virtuální galerie eMlejn. Pravidla blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vystavujícího a správce galerie a ve svém aktuálním znění tvoří obsah obchodní smlouvy.
II. Objednávka, uzavření smlouvy
1. Autor, zájemce o výstavu ve virtuální galerii eMlejn, prostřednictvím e-mailu zažádá o vymezení virtuálního prostoru pro svá díla. Autor současně sdělí požadovaný počet děl.
Díla, která mají být vystavena ve virtuální galerii budou dodána ve formě digitální fotografie v rozlišení 300dpi o mmaximální velikosti 1Mb/1 kus, včetně popisu díla.
2.Správce galerie na základě požadavku autora vymezí prostor a současně stanoví výši poplatku za správu děl ve virtuálním prostoru galerie eMlejn.
3. Smlouva se považuje za autorizovanou úhradou stanoveného poplatku na účet provozovatele galerie eMlejn.
4.Odmítne-li autor objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
III.Dodací podmínky, termíny
1. Místem plnění je sídlo správce galerie eMlejn. Zboží - fotografie děl musí být dodána dle volby autora prostřednictvím internetu nebo na digitálním nosiči zaslaném poštou.
2. Standardní doba instalace děl do virtuálního prostoru po dodání autorem činí 5-10 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky).
3. Správce virtuální galerie eMlejn si vyhrazuje právo případného výběru děl, která z etického hlediska nebudou vyhovovat parametrům glerie eMlejn.
4. Autor odpovídá za dodání pouze svých vlastních děl s ohledem na znění autorského zákona.

IV. Platební podmínky, slevy
1. Cena za umístění jednoho díla ve virtuální galerii na období 1 roku činí 50,- Kč. Minimální počet děl na výstavu je 10 děl.
2. Úhrada se považuje za splněnou připsáním stanovené částky na účet provozovatele galerie eMlejn.
3. V případě že správce galerie nezajistí včasnou instalaci ve virtuálním prostoru má autor právo na slevu z ceny. Za každýden prodlení 1% z celkové ceny.
V. Ochrana osobních údajů
1. Správce galerie eMlejn zaručuje, že osobní data poskytnutá autorem, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na virtuálním obchodním místě.
2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od autora, správce galerie provede vymazání osobních dat autora z internetového obchodního místa.
VI. Ukončení smluvního vztahu, reklamace, vrácení zboží
1. Na základě písemného požadavku autora o ukončení prezentace děl ve virtuálním prostoru bude takto učiněno bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoto pracovního týdne.
2. Poplatek uhrazený při uzavření smloubvy je nevratný.
3. Veškeré požadabky na úpravy autorovy výstavy, reklamace správnosti děl musí být písemné. Správce galerie vyřídí reklamaci v co nejkratší době nejdéle v době zákonem určené.
4. Zboží při ukončení smluvního vztahu se nevrací.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny.
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese

   

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn