Pravidla prodeje
v internetovém obchodě eMlejn

I. Obecná ustanovení
Tyto pravidla platí pro zájemce, kteří chtějí prodávat na internetových stránkách virtuální galerie eMlejn. Pravidla blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a správce obchodu a ve svém aktuálním znění tvoří obsah obchodní smlouvy.
II. Objednávka, uzavření smlouvy
1. Autor, zájemce o prodej ve virtuálním obchodě eMlejn, prostřednictvím e-mailu objedná vymezení virtuálního prostoru pro prodej svých děl - zboží. Autor současně sdělí požadovaný počet zboží do prodeje.
Zboží, které má být nabízeno ve virtuálním obchodě eMlejn bude specifikováno na seznamu a budou dodána rovněž fotografie děl - zboží v digitální formě v rozlišení 300dpi o mmaximální velikosti 0,5 Mb/1 kus.
2.Správce galerie na základě požadavku autora vymezí prostor a současně zašle autorovi text mandátní smlouvy o zastupování práv autora při prodeji děl ve virtuálním prostoru galerie eMlejn.
3. Smlouva se považuje za uzavřenou po podpisu autora a zaslání správci obchodu a úhradou stanoveného poplatku na účet provozovatele obchodu eMlejn.
4.Odmítne-li autor objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
III.Dodací podmínky, termíny
1. Místem plnění je sídlo správce obchodu eMlejn. Zboží - fotografie děl musí být dodána dle volby autora prostřednictvím internetu nebo na digitálním nosiči zaslaném poštou.
2. Standardní doba instalace děl do virtuálního obchodu po dodání autorem činí 5-10 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky).
3. Správce virtuální obchodu eMlejn si vyhrazuje právo případného výběru děl, která z etického hlediska nebudou vyhovovat parametrům obchodu eMlejn.
4. Autor odpovídá za dodání pouze originálního zboží - díla s ohledem na znění autorského zákona.
5. Autor se zavazuje, že po dobu umístění zboží ve virtuálním obchodě eMlejn toto zboží neprodá, nedaruje, nepronajme žádné třetí osobě.

IV. Platební podmínky, slevy
1. Správní poplatek za umístění jednoho díla - zboží ve virtuálním obchodě činí 50,- Kč.
Maximální počet zboží do prodeje je 10 kusů.
2. Úhrada se považuje za splněnou připsáním stanovené částky na účet provozovatele galerie eMlejn.
3. V případě prodeje zboží správce virtuálního obchodu si účtuje provizi 10% z prodejní ceny zboží, poštovné a balné.
4. Autor obdrží výtěžek z prodeje do 5 pracovních dní po uskutečněném prodeji na účet v peněžním ústavu.
5. V případě že správce galerie nezajistí včasnou instalaci ve virtuálním prostoru má autor právo na slevu z ceny. Za každýden prodlení 1% z celkové ceny.
V. Dodání zboží kupujícímu
1. V případě objednání zboží - díla kupujícím ve virtuálním obchodě eMlejn, správce obchodu okamžitě informuje autora o uskutečněné objednávce ze strany kupujícího. (Max. 2 pracovní dny.)
2. Autor je povinen pokud zboží není ve skladu správce obchodu eMlejn dodat toto zboží následující den po obdržení informace o objednávce kupujícího.
3. Následující pracovní den po obdržení zboží - díla správce virtuálního obchodu dílo zasílá kupujícímu.
VI. Ukončení smluvního vztahu, vrácení zboží
1. Na základě písemného požadavku autora o ukončení prezentace zboží některého nebo všech děl ve virtuálním prostoru bude takto učiněno bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoto pracovního týdne.
2. Poplatek uhrazený při uzavření smloubvy je nevratný.
3. Pokud bylo zboží fyzicky předáno správci virtuální galerie eMlejn, pak si ho autor odebere při ukončení smluvního vztahu.
VII. Reklamace
1. Reklamaci kupujícího řeší správce obchodu po dohodě s autorem společně v souladu s platnými zákony.
VIII. Ochrana osobních údajů
1. Správce obchodu a galerie eMlejn zaručuje, že osobní data poskytnutá autorem, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na virtuálním obchodním místě.
2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od autora, správce obchodu a galerie provede vymazání osobních dat autora z internetového obchodního místa.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny.
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese

   

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn